صفحه نخستسـرعت ، امنیت ، امکانات این سامانه پیام کوتاه برای رفاه شما است

و

ایــده ، خـلاقیت ، ابتــکارشما برای پیشرفت این سامانه پیام کوتاه است